VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Galko, s.r.o. IČ: 49812327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4883 (dále jen Zhotovitel).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo (či jiné obdobné smlouvy) uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

2. Z těchto VOP nelze vyvozovat žádné závazky o objednání dodání díla Objednatelem, bez toho, že by Zhotoviteli byla doručena příslušná písemná objednávka a byla jím akceptována (potvrzena). Závazky k převzetí a zaplacení díla budou existovat pouze do té míry, v jaké budou sjednány v jednotlivých smlouvách uzavřených na základě akceptace příslušné objednávky Objednatele Zhotovitelem.

3. Zhotovitel znamená právnickou osobu, která uzavře s objednatelem smlouvu o dílo nebo jiný obdobný typ smlouvy, jejímž předmětem plnění bude dodávka prací spočívající ve zhotovení, úpravě nebo opravě věci.

4. Objednatelem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u Zhotovitele objednala zhotovení díla.

5. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

6. Ceníkem je cenová nabídka zhotovitele, kterou zhotovitel sdělí objednateli nejpozději při uzavírání konkrétní smlouvy (objednávky).

7. Objednávkou se rozumí objednávka zhotovení díla, kterou může Objednatel doručit Zhotoviteli v listinné nebo jiné podobě.

8. Předmět plnění znamená ve vztahu k dílu jednotlivé položky, které budou předmětem dílčí smlouvy, resp. objednávky.

9. Zhotovením díla se pro účely těchto VOP rozumí zpracování kovů - zinkování, niklování a stahování povlaků.

10. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. K uzavření smlouvy o dílo ve smyslu těchto VOP dojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem podle aktuálních potřeb Objednatele, na základě jeho individuálních požadavků a na základě potvrzení Objednávky Objednatele Zhotovitelem, a to za podmínek stanovených v těchto VOP. Tyto VOP upravující smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo (či jiné obdobné smlouvy) se použijí a budou nedílnou součástí smluvních vztahů, které vzniknou mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě akceptovaných objednávek.

2. Smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem vzniká na základě Zhotovitelem potvrzené písemné či elektronické objednávky na zhotovení díla.

3. Smlouva mezi Zhotovitelem a Objednatelem je uzavřena okamžikem, kdy Zhotovitel potvrdí Objednatelovu objednávku.

III. INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKY

1. Jednotlivá plnění dle těchto VOP budou realizována Zhotovitelem a na základě individuálních písemných Objednávek vystavených Objednatelem a jemu doručených, po jejich akceptaci Zhotovitelem. Objednávka vystavená Objednatelem bude obsahovat zejména:

 • a. přesné označení Objednatele a Zhotovitele (jméno a příjmení/obchodní firmu, sídlo,IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku);
 • b. přesný popis předmětu plnění;
 • c. termín plnění;
 • d. odkaz na tyto VOP.

2. Objednatel a Zhotovitel jsou srozuměni s tím, že práva a povinnosti vyplývající z takto učiněné objednávky se budou řídit příslušnými ustanoveními těchto VOP. Práva a povinnosti v těchto VOP a objednávce neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

3. Objednávky Objednatele budou Zhotoviteli doručovány vždy písemnou formou do místa jeho sídla nebo elektronickou poštou na adresu: galko@volny.cz. Takto doručené objednávky budou akceptovány (potvrzeny) Zhotovitelem na e-mail Objednatele, který objednávku vystavil.

4. V případě, že bude Zhotoviteli doručena objednávka, která nebude obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, nebo i z jiných dále nespecifikovaných důvodů, je Zhotovitel oprávněn objednávku neakceptovat, resp. vrátit Objednateli k opravě či doplnění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že dá nejpozději do 3 pracovních dnů na vědomí, zda objednávku potvrzuje, či nikoli.

6. Dílo bude pro objednatele zhotoveno na základě potvrzené objednávky, jak je uvedeno shora a předáno a převzato Objednatelem na základě předávacího protokolu/zápisu apod.

7. Specifikace díla a potvrzení o akceptaci objednávky, doručené Objednateli v souladu s těmito VOP a dílčí smlouvou se považují za závazná ujednání.

IV. CENA, ZPŮSOB A FORMY PLACENÍ

1. Cena za zhotovení díla je stanovena Zhotovitelem individuálně, vždy v závislosti na typu věci, na níž má být dílo provedeno. Cena se tak odvíjí od celkové váhy věci, jejích vlastností a síly profilovaných prvků. Ceník zhotovitele slouží orientačně, aby bylo možné stanovit rámcovou cenu. Cena za služby, které nejsou uvedeny v ceníku, se řídí nabídkou Zhotovitele odsouhlasenou Objednatelem.

2. Cena dodaného díla zahrnuje pouze zhotovení díla. Všechny ostatní náklady (např. náklady na dopravu) jdou k tíži Objednatele.

3. Zhotovitel je po Objednateli oprávněn požadovat zálohové platby, které budou splatné na základě zálohových faktur zaslaných Objednateli.

4. Platbu za zhotovené dílo lze provést:

 • hotově v místě sídla, resp. provozovny Zhotovitele;
 • bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele (za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo se považuje okamžik připsání peněžité platby ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele uvedeného na daňovém dokladu,

a to na základě daňového dokladu, který Zhotovitel zašle Objednateli bez zbytečného odkladu (po zhotovení díla).

V. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO NIKLOVÁNÍ, ZINKOVÁNÍ A STAHOVÁNÍ POVLAKŮ

1. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno něco jiného (tj. nebude-li taková skutečnost uvedena v dílčí objednávce), pak platí, že dílo bude Zhotovitelem prováděno v místě jeho sídla. Objednatel má povinnost zaslat věc, jejíž úpravu či opravu požaduje, do místa sídla Zhotovitele, a to na své vlastní náklady. Zhotovitel sdělí Objednateli očekávanou cenu za zhotovení díla předem pouze za předpokladu, že jej o to Objednatel výslovně požádá, přičemž Objednatel je srozuměn s tím, že takto předem sdělená cena je pouze přibližná.

2. Objednatel vystaví jednotlivou objednávku, kterou zašle Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen dát nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů Objednateli na vědomí, zda objednávku potvrzuje, či nikoli.

3. Objednatel dle instrukcí telefonicky kontaktuje Zhotovitele, kdy mu bude sdělen přesný termín vyzvednutí zakázky v místě sídla, resp. provozovny Zhotovitele.

4. Smluvní vztah mezi Objednatelem a zhotovitelem se rovněž podpůrně řídí Českou technickou normou ČSN EN ISO 2081 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli a Českou technickou normou ČSN EN ISO 1456 Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, niklchrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom (dále společně jako "technická norma"). Objednatel bere na vědomí, že povrchovou úpravu nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom Zhotovitel neprovádí (tj. zhotovení takového díla nelze u Zhotovitele ani objednat).

5. Dílo je zhotovitel povinen zhotovit v souladu s technickou normou blíže specifikovanou v předchozím odstavci těchto VOP.

6. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli, ještě před uzavřením smlouvy, následující informace v písemné podobě:

 • a. odkaz na normu ČSN EN ISO 2081 při zinkování nebo ČSN EN ISO 1458 při niklování ČSN EN ISO 1456 a označení (v označení se stanoví podkladový kov, tloušťka povlaku zinku/niklu a typ konverzního povlaku a/nebo dodatečná úprava (při zinkování);
 • b. vyznačení funkčního povrchu, např. na výkresech nebo poskytnutím vhodně označených vzorků;
 • c. typ, stav a úpravu podkladového kovu, pokud mohou ovlivnit provozuschopnost anebo vzhled povlaku;
 • d. polohu nevyhnutelných vad na povrchu (např. stopy po zavěšení);
 • e. požadovanou povrchovou úpravu (např. lesklou, matnou, přičemž ta je dána dodaným podkladovým materiálem. Platí, že: hladký materiál = lesklý povrch, drsný materiál = matný povrch) a pokud možno odsouhlasený vzorek povrchové úpravy;
 • f. u zinkování pak typ chromátového konverzního povlaku nebo dodatečné úpravy; vynechání chromátových konverzních povlaků a použití alternativních konverzních povlaků a/nebo jiných dodatečných úprav nebo povlaků vytvořených ponorem (např. laků) nanesených na chromátový povlak jsou přípustné jen na výslovný požadavek Objednatele;
 • g. metody vzorování, úrovně přijatelnosti a jiné požadavky na kontrolu, pokud se liší od požadavků stanovených v ISO 4519;
 • h. jakékoli zvláštní požadavky nebo omezení kladená na přípravu výrobku určeného k pokovení;
 • i. jakékoli další požadavky na zkoušenou a hodnocenou plochu (např. u výrobků složitého tvaru).

7. V případě, že Objednatel Zhotoviteli neposkytne informace dle předchozího odstavce, a to nejpozději při uzavření smlouvy, vhodný postup pro určí Zhotovitel, a to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě informací sdělených Objednatelem (jakkoli není Zhotovitel povinen posuzovat správnost takto sdělených informací). Pro tento případ však bere Objednatel na vědomí, že přebírá riziko za případ, kdy budou informace takto sděleny neúplně či nesprávně.

8. V případě, že Objednatel si objedná zinkování či niklování uzavřených dutých profilů (např. trubek, jeklů apod.), pak musí zajistit, aby měly nátokové a výtokové otvory. Bez takových otvorů nelze dílo zhotovit.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo pro Objednatele nejpozději ve lhůtě do 60-ti pracovních dnů ode dne akceptace Objednávky Zhotovitelem, to však za předpokladu, že v Objednávce není uveden delší termín pro zhotovení díla.

2. Dodací lhůty počínají běžet od okamžiku, kdy bude Zhotovitelem provedena akceptace objednávky. Zkrácení, respektive prodloužení lhůty ke zhotovení díla je možné po dohodě smluvních stran (tj. Objednatele a Zhotovitele).

3. Místem dodání je sídlo, resp. provozovna Zhotovitele, nebude-li ve smlouvě (akceptované objednávce) mezi Objednatelem a Zhotovitelem stanoveno jiné místo.

4. Objednatel je povinen převzít zhotovené dílo od Zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, co je k tomu Zhotovitelem vyzván. Pro případ, že Objednatel ve stanovené lhůtě zhotovené dílo nepřevezme, bude na tento případ pohlíženo jako na vznik úplatné smlouvy o úschově, jejímž předmětem bude úschova věci, na níž byla provedena úprava nebo oprava, která je předmětem smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Cena za takovou úschovu bude stanovena podle velikosti podlahové plochy, kterou věc popsaná v předchozí větě, v provozovně Zhotovitele, zabere, přičemž tato cena bez DPH je stanovena ve výši 100,-- Kč za 1 m2 zabrané podlahové plochy
denně.

5. Nepřevezme-li Objednatel věc uvedenou v předchozím odstavci do 6 měsíců po dni, kdy k tomu byl Zhotovitelem vyzván, pak je Zhotovitel oprávněn takovou věc prodat a výtěžek započíst proti svojí pohledávce ze smlouvy o dílo a/nebo ze smlouvy o úschově. Nebude-li možné věc prodat, je Zhotovitel oprávněn tuto věc bez náhrady zlikvidovat.

VII. ODSTOUPENÍ OD AKCEPTOVANÉ OBJEDNÁVKY

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy (objednávky akceptované Zhotovitelem) a to zcela nebo částečně, jestliže:

 • a. Zhotovitel, přes písemné upozornění Objednatele, provádí činnosti ve smyslu těchto VOP a smlouvy (akceptované objednávky) v hrubém rozporu s těmito VOP nebo akceptovanou objednávkou;
 • b. vůči majetku Zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň bylo rozhodnuto o úpadku; bylo vydáno rozhodnutí o zrušení společnosti Zhotovitele likvidací bez právního nástupce;
 • c. Zhotovitel je v prodlení se zhotovením díla po dobu delší než šest týdnů.

2. Zhotovitel má právo, kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku, odstoupit od smlouvy o dílo (objednávky jím akceptované), jestliže:

 • a. Objednatel, přes písemné upozornění Zhotovitele, provádí činnost v hrubém rozporu s těmito VOP, se smlouvou o dílo nebo akceptovanou objednávkou;
 • b. Objednatel je v prodlení s placením kupní ceny (či její části), kterou je Zhotoviteli povinen zaplatit, a to o více než 15 dnů, ačkoli byl Zhotovitelem na toto prodlení upozorněn;
 • c. vůči majetku Objednatele bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň bylo rozhodnuto o úpadku;
 • d. bylo vydáno rozhodnutí o zrušení společnosti Objednatele likvidací bez právníhonástupce.

3. Ustanoveními odstavce 1 a 2 tohoto článku není nijak dotčeno právo Objednatele a Zhotovitele odstoupit od smlouvy (Zhotovitelem akceptované objednávky) z důvodů stanovených občanským zákoníkem.

4. Veškeré následky odstoupení od smlouvy (Zhotovitelem akceptované objednávky) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku

5. Odstoupením od příslušné akceptované objednávky není dotčeno právo některé ze stran na náhradu škody, resp. zaplacení smluvní pokuty.

6. Odstoupením od jedné konkrétní objednávky akceptované Zhotovitelem nejsou dotčeny ostatní objednávky akceptované Zhotovitelem ve smyslu těchto VOP.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY JE-LI OBJEDNATELEM SPOTŘEBITEL

1. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má Objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy Objednatel odeslal svou objednávku Zhotoviteli a ten mu přijetí této objednávky potvrdil). Odstoupí-li Objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí
mu Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré již uhrazené peněžní prostředky, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel.

2. V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím plnění započato, a to na základě žádosti Objednatele, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci objednatel od této smlouvy odstoupit.

3. V případě, že Objednatel svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví Zhotovitele či jeho zaměstnanců, má Zhotovitel právo od smlouvy uzavřené s tímto Objednatelem odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového Objednatele k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

4. V ostatních případech se pro odstoupení od smluv bude postupovat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

IX. VADY DÍLA, ZÁRUKA A REKLAMACE

1. Objednatel je povinen převzít plnění, byť toto vykazuje vady či nedodělky, které však nebrání užívání věci. Tyto vady či nedodělky je poté oprávněn vytyčit v předávacím protokolu a Zhotovitel je povinen tyto do 30 dnů odstranit.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady zhotoveného díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců.

4. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě (Zhotovitelem akceptované objednávce).

5. Objednatel uplatní reklamaci u Zhotovitele písemně na adrese Fáblovka 402, Polabiny, Pardubice 533 52 či elektronicky na emailové adrese galko@volny.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl. Objednatel splní svoji povinnost oznámit vadu díla dnem, kdy oznámení o zjištění vady odešle Zhotoviteli a Zhotovitel toto oznámení prokazatelně přijme.

6. Takováto písemná reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma Objednatele, kontaktní údaje a popis vady (tj. v čem je vada spatřována) spolu s přiloženou fotodokumentací. Reklamaci bez shora uvedených náležitostí není povinen Zhotovitel posuzovat.

7. Zhotovitel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s Objednatelem na jiné (kratší) lhůtě.

8. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží Zhotoviteli.

X. SMLUVNÍ SANKCE JE-LI OBJEDNATELEM PODNIKATEL

1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny za zhotovené dílo se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky ceny díla (bez ohledu na výši dluhu) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne jejího uplatnění zhotovitelem.

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla delšího než 30 dní, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50,— Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že výše uvedené sankce může dosáhnout maximálně 10 % z celkové ceny dílčí objednávky. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží výzvu k jejímu zaplacení.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno případné právo na náhradu škody.

XI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
2. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

XII. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi Zhotovitelem a Objednatelem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.

2. Zhotovitel a Objednatel se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

XIII. DORUČOVÁNÍ

1. Veškerá písemná komunikace (včetně změn nebo ukončení smluvního vztahu) mezi Zhotovitelem a Objednatelem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.

2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Za vyšší moc se považují veškeré skutečnosti, které nejsou závislé na vůli některé ze smluvních stran a ani jimi nemohou být ovlivněny. Jedná se např. o živelné pohromy, válku, mobilizaci apod.

2. Pokud se splnění smlouvy stane nemožným kvůli zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětnému plnění, ceně a době za toto plnění, jestliže budou tyto skutečnosti dotčeny právě vyšší mocí. Pokud nedojde k dohodě o úpravě příslušné smlouvy do 30 dnů ode dne, kdy účinky vyšší moci pominuly, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od této smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.

2. Objednatel objednáním zhotovení díla stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.

3. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 1. 2017. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí všeobecné obchodní podmínky.